Obchodne podmienky

 

1. ÚVODNÉ USTANOVENIE

1.1 Tieto obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) obchodnej spoločnosti GRetail s. r. o., so sídlom Milady Horákové, Kladno, IČ: 27115411, (ďalej len „predávajúci“) upravujú v súlade s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občiansky zákonník (ďalej len „občiansky zákonník“) vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „kúpnej zmluvy“) uzatvárané medzi predávajúcim a inou fyzickou či právnickou osobou (ďalej len „kupujúci) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na internetovej adrese www.sam73.cz, a to prostredníctvom webového rozhrania (ďalej len „webové rozhranie obchodu“).

 

1.2 Obchodné podmienky ďalej upravujú práva a povinnosti zmluvných strán pri využívaní webovej stránky predávajúceho umiestnené na adrese www.sam73.cz  (ďalej len „webová stránka“) a ďalší súvisiaci právny vzťah. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, kedy osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, jedná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti.

1.3 Ustanovenia odchylné od obchodných podmienok je možné dojednať v kúpnej zmluve. Odchylné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

 

1.4 Ustanovenia obchodných podmienok sú nedielnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v českom jazyku. Kúpnu zmluvu možno uzavrieť v českom jazyku.

 

1.5 Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

 

1.6 Predávajúci vyvíja svoju obchodnú činnosť i prostredníctvom franšízingu na základe uzatvorených zmlúv o franšíze. Pre účely týchto Všeobecných obchodných podmienok sa franšízantom rozumie, samostatný podnikateľ predávajúci tovar označený značkou s.a.m. na základe zmluvy o franšízantom uzatvorenej s predávajúcim, ako franšízantom.

 

2. UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET

2.1 Na základe registrácie kupujúceho prevedenej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci prevádzať objednávaný tovar (ďalej len „užívateľský účet“). V prípade, že to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže kupujúci prevádzať objednávaný tovar tiež bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.

 

2.2 Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci  pri akejkoľvek  ich zmene povinný aktualizovať.  Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

 

2.3 Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácii potrebných k prístupu do jeho užívateľského účtu a berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za porušenie tejto povinnosti zo strany kupujúceho.

 

2.4 Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívať užívateľského účtu tretím osobám.

 

2.5 Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, kedy kupujúci svoj užívateľský účet viac než 1 rok nevyužíva, či v prípade, kedy kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

 

2.6 Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nesmie byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia tretích osôb.

 

3. UZATOVENIE KÚPNEJ ZMLUVY

3.1 Kúpna zmluva je medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená v súlade s ustanovením § 1827 občianskeho zákonníka. (Dá kupujúci objednávku prostredníctvom niektorého prostriedku komunikácie na diaľku, je predávajúci povinný prostredníctvom niektorého prostriedku komunikácie na diaľku ihneď potvrdiť jej prijatie, to neplatí pri uzatváraní zmluvy prostredníctvom  výlučne výmeny elektronickej pošty alebo podobnou individuálnou komunikáciou.) Prezentácia tovaru na webovom rozhraní podľa tohto odseku je ponukou v zmysle ustanovenia  § 1732 odst. 2 občianskeho zákonníka.

 

3.2 Prezentácia tovaru na webovom rozhraní podľa predchádzajúcej vety nie je ponukou v zmysle ustanovenia  § 1732 odst. 2 občianskeho zákonníka, v prípade, že si kupujúci zvolí kúpiť tovar od franšízanta na jeho prevádzke s tým, že si zistí prostredníctvom e-shopu franšízora dostupnosť tovaru na prevádzke franšízanta, franšízor sa zaväzuje poskytnúť prípadný tovar franšízantovi, pokiaľ franšízant takový tovar nemá na sklade. Franšízant sa zaväzuje prijať tento tovar, uhradiť za neho kúpnu cenu franšízorovi a následne uzatvoriť kúpnu zmluvu so zákazníkom. Zo všetkých práv a povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy uzatvorenej na prevádzke franšízanta medzi franšízantom a zákazníkom je oprávnený a povinný len franšízant.  Franšízor sa zaväzuje poskytnúť franšízorovi všetku súčinnosť pri vybavovaní reklamácie tovaru zo strany zákazníkov a všetkých úloh s tým súvisiacimi.

 

3.3 Webové rozhranie obchodu obsahuje zoznam tovaru a informácie o tovare ponúkaného predávajúcim k predaju, a to vrátane uvedenia ceny jednotlivého ponúkaného tovaru. Ceny ponúkaného tovaru sú dané vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ponuka predaja tovaru a ceny tohto tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho a kupujúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.

 

3.4 Webové rozhranie obchodu obsahuje tiež informácie o nákladoch spojených s platbou, balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platí iba v prípade, kedy je tovar doručovaný v rámci územia Českej republiky.

 

3.5 Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:

 • a) objednávanom tovare (objednávaný tovar „vloží“ kupujúci do elektrického nákupného košíku webového rozhrania obchodu),
 • b) spôsob úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru, a to buď doručením na dobierku alebo osobným odberom na predajni,
 • c) informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru,
 • d) informácie, ktoré je predávajúci povinný oznámiť kupujúcemu podľa ust. § 1811, § 1820 a násl. Občianskeho zákonníka, pred uzatvorením kúpnej zmluvy.

(ďalej spoločne len ako „objednávka“)

 

3.6 Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to i s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky.  Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „objednať“. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci ihneď po prijatí objednávky toto prijatie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúcim uvedenú v užívateľskom rozhraní či v objednávke (ďalej len „elektronická adresa kupujúceho“). Súčasne s písomným potvrdením prijatia objednávky predávajúci zašle kupujúcemu textové vyhotovenie obchodných podmienok a informácie oznámené spotrebiteľovi pred uzatvorením kúpnej zmluvy podľa ust. § 1811, § 1820 a násl. Občianskeho zákonníka.

 

3.7 Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne či telefonicky).

 

3.8 Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktoré je predávajúcim zaslané kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.

 

3.9 Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu, a to najmä s osobami, ktoré sporej  podstatným spôsobom porušili kúpnu zmluvu (vrátane obchodných podmienok).

3.10 Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám.

 

4. CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1 Cena tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:

 • a) v hotovosti (alebo platobnou kartou) priamo v predajni predávajúceho
 • b) v hotovosti v mieste bydliska kupujúceho
 • c) v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke,
 • d) pomocou metódy „Okamžitý nákup s platbou neskôr“ (Twisto)

 

Platobná metódy Twisto je poskytovaná spoločnosťou Twisto payments a. s., IČO: 01615165, zapísanou v obchodnom registri uvedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 19085, so sídlom na adrese Újezd 450/40, Malá Strana, 118 00 Praha 1 (Twisto), spočíva v odložení platby kupujúceho za nákup tovaru či služby u predávajúceho, a to na základe postúpenia jeho pohľadávky na Twisto na žiadosť kupujúceho a jej následné zaplatenie Twisto predávajúcemu namiesto kupujúceho a to za podmienok uvedených vo Všeobecných obchodných podmienkach Twisto https://www.twisto.cz/podminky/.

 

V prípade, že kupujúci využije platobnú metódu Twisto sprostredkovanú predávajúcim a poskytovanú zo strany spoločnosti Twisto, je kupujúci povinný uhradiť platbu (t.j. celkovú kúpnu cenu a náklady na dopravu tovaru) do 14 dní odo dňa odoslania tovaru či služby pri využití služby Platba Online, alebo v lehote do 45 dní odo dňa odoslania tovaru či služby pri využití služby Twisto účet.

 

Využitím platobnej metódy Twisto kupujúci súhlasí so „Všeobecnými obchodnými podmienkami Twisto“  a berie na vedomie „Pravidlá pre spracovanie osobných údajov“ spoločnosti Twisto https://www.twisto.cz/podminky/zpracovavani-udaju/. Kupujúci výslovne súhlasí s postúpením pohľadávky  predávajúceho (t.j. Obchodníka) na uhradenie celkovej kúpnej ceny (vrátane prípadných nákladov na dopravu a ďalších nákladov) objednaného tovaru a/alebo služieb na spoločnosť Twisto, a ďalej využitím platobnej metódy Platba online kupujúci uzatvára so spoločnosťou Twisto zmluvu o poskytnutí služby Platba online v súlade so „Všeobecnými obchodnými podmienkami pre zákazníkov služby Platba online“.

 

Spoločnosť Twisto spracováva osobné údaje kupujúceho v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016, obecného nariadenia o ochrane osobných údajov podľa „Pravidiel pre spracovanie osobných údajov“ uvedených na webových stránkach Twisto.

 

Pre vyhodnotenie našich marketingových aktivít, úspešnosti reklamných kampaní, efektivity vynaloženia finančných prostriedkov na tieto činnosti a analýzu nášho postavenie na trhu využívame ako spracovateľa spoločnosť Roivenue s. r. o., ktorej dávame niektoré údaje o činnosti našich zákazníkov na našich internetových stránkach.

 

 

4.2 Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu tiež náklady spojené s balením a dodaním tovaru (poštovné). Nie je uvedené výslovne inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojením s dodaním tovaru.

 

4.3 V prípade, že je tovar dodávaný na územie Slovenskej republiky hradí kupujúci okrem kúpnej ceny tovaru aj poštovné vo výške 5,89 EUR. V prípade, že kúpna cena objednávaného tovaru dodávaného do Slovenskej republiky presiahne čiastku 30,- EUR je poštovné zadarmo.

 

4.4 Pokiaľ si kupujúci praje dodať  tovar mimo Českú alebo Slovenskú republiku, uvedie sa výška nákladov na dodanie tovaru na základe individuálnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim.

 

4.5 V prípade platby v hotovosti, platby na dobierku, alebo platby platobnou kartou je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru.

 

4.6 Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu možnosť vzájomne kombinovať v prípade, že tak stanovia podmienky zľavovej akcie.

 

4.7 Ak je v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak stanovené obecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadom platieb vykonaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad vystaví predávajúci kupujúcemu po zaplatení ceny tovaru a buď ho dá kupujúcemu pri prevzatí tovaru alebo ho zašle v elektrickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho.

 

5. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

5.1 Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len „občiansky zákonník“), nie je možné odstúpiť od kúpnej zmluvy za dodávku tovaru upraveného podľa priania kupujúceho, tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, tiež na tovar, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom, a tovaru v uzatvorenom obale, ktorý spotrebiteľ z obalu vytiahol a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť.

 

5.2 Nejedná sa o prípad uvedený v čl.5 odst.1 či iný prípad, kedy nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do 14-tich dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom ak je na základe jednej zmluvy dodávané niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľko častí, beží lehota pre odstúpenie od zmluvy odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslané v lehote do 14-tich dní odo dňa prevzatia tovaru, a to na adresu predajne predávajúceho, alebo na adresu elektronickej pošty predávajúceho e-shop@sam73.cz. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť formulár poskytovaný predávajúcim, ktorý tvorí prílohu obchodných podmienok a je zverejnený na webovej stránke predávajúceho. Predávajúci potvrdí kupujúcemu doručenie odstúpenia od zmluvy v textovej podobe.

 

 

5.3 V prípade odstúpenie od zmluvy podľa č. 5.2 obchodných podmienok sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť vrátený predávajúcemu do 14-tich dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Kupujúci zodpovedá za to, že tovar bude vrátený predávajúcemu v takom stave, že jeho hodnota nebude znížená v dôsledku nakladania s tovarom iným spôsobom, ako je nutné s ním nakladať s ohľadom na jeho povahu a vlastnosti.

 

5.4 V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho najneskôr do 14-tich dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim. Pre vrátenie peňažných prostriedkov platí, že predávajúci spravidla použije rovnaký platobný prostriedok, ktorý použil zákazník pre prevedenie začiatočnej transakcie, pokiaľ kupujúci výslovne neurčil inak. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho, už pri vrátení tovaru kupujúcim či iným spôsobom, pokiaľ s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady v hotovosti už pri vrátení tovaru kupujúcim.  Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté finančné prostriedky skorej, než kupujúci tovar predávajúcemu predá alebo preukáže, že tovaru predávajúcemu odoslal.

 

5.5 Do doby prevzatia tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť, pokiaľ kupujúci neuhradil kúpnu cenu tovaru pred jeho prevzatím spôsobom, ktorý si v objednávke zvolil, alebo pokiaľ predávajúci zistí, že tovar už nie je možné kupujúcemu dodať v množstve a kvalite požadovanom kupujúcim. V takom prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.

 

5.6 Kupujúci berie na vedomie, že pokiaľ tovar vrátený kupujúcim bude poškodený, opotrebovaný či čiastočne spotrebovaný, vzniká predávajúcemu voči kupujúcemu nárok na náhradu škody jemu tím vzniknuté. Nárok na úhradu vzniknutej škody je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

 

5.7 Predávajúci je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť aj v prípade zjavnej chyby v uvedenej cene tovaru. Za zjavnú chybu sa považuje najmä cena neprimerane nízka v porovnaní s cenou, ktorá je pre daný typ/druh tovaru obvyklá. V prípade, že kupujúci už zaplatil kúpnu cenu alebo akúkoľvek jej časť, bude mu táto čiastka vrátená späť na nim určený účet do 14-tich dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy predávajúcim.

 

5.8 V prípade, že sa kupujúci rozhodne predávajúcemu vrátiť tovar, ktorý bol predmetom splnenia podmienok k dostaniu ďalšej zľavy na nákup, alebo dostaniu ďalšieho produktu či darčeku úplne ZADARMO, kupujúci musí spoločne s vráteným  tovarom vrátiť aj hore uvedený produkt či darček, ktorý kupujúci od predávajúceho dostal k nákupu ZADARMO či dodatočne zľavu, ktorá mu na základe nákupu bola poskytnutá.

 

6. PREPRAVA A DODANIE TOVARU

6.1 Spôsob doručenia tovaru určuje predávajúci, nie je v kúpnej zmluve stanovené inak. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

 

6.2 Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. Ak kupujúci tovar nepreberie pri dodaní, je predávajúci oprávnený požadovať poplatok za uskladnenie vo výške 50,-- Kč týždenne(slovami: päťdesiat korún českých) a ďalej je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť.

 

6.3 V prípade, že je z dôvodu na strane kupujúceho nutné tovar doručiť opakovane alebo iným spôsobom, ako bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

 

6.4 Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu tovaru a v prípade akýchkoľvek chýb toto okamžite oznámiť prepravcovi. V prípade konštatovania porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutiu do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.

 

6.5 Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť dodacie podmienky predávajúceho.

 

7. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA

7.1 Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom zodpovednosti predávajúceho za chyby  tovaru, a záruky za akosť tovaru , sa riadia príslušnými obecne záväznými predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až § 2174 občianskeho zákonníka).

 

7.2 Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že tovar nemá chyby, teda že je v uvedenom množstve, akosti a prevedeniu.
Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v dobe, kedy kupujúci tovar prevzal:

 • a) má tovar vlastnosti, ktoré si strany dojednali, a ak chýba dojednanie, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré kupujúci očakával a s ohľadom na povahu tovaru  a na základe reklamy nimi vykonávané
 • b) sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúcu uvádza alebo ku ktorému sa tovar tohto druhu zvyčajne užíva ,
 • c) je tovar v odpovedajúcom množstve, miere a hmotnosti a
 • d) tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

 

7.3 Ustanovenia uvedené v čl. 7 odst. 2 obchodných podmienok sa nepoužijú u tovaru predávaného za nižšiu cenu na chybu, pre ktorú bola nižšia cena dojednaná, na opotrebovanie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, u použitého tovaru na chybu odpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prebratí kupujúcim, alebo to vyplýva z povahy tovaru.

 

7.4 Ak sa prejaví chyba tovaru behom šiestich (6) mesiacov odo dňa prebratia tovaru kupujúcim, má sa za to, že tovar bol chybný už pri jeho prebratí kupujúcim.

 

7.5 Práva z chybného plnenia uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese ktorejkoľvek predajne predávajúceho, alebo v sídle predávajúceho. Za okamžik uplatnenia reklamácie sa považuje okamžik, kedy predávajúci dostal od kupujúceho reklamovaný tovar.

 

7.6 Rozbalenú spodnú bielizeň nemožno vymeniť ani vrátiť. Toto platí aj pre sortiment s ochranným obalom, alebo podľa hygienických podmienok povahy výrobku.

 

8. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

8.1.Kupujúci nadobúda vlastníctva k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.

 

8.2. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi chovania v zmysle ustanovenia § 1826 odst. 1 písm. e) občianskeho zákonníka.

 

8.3. V prípade, že dôjde medzi predávajúcim a kupujúcim (spotrebiteľom) k vzniku spotrebiteľského sporu z kúpnej zmluvy, ktorý sa nepodarí vyriešiť vzájomnou dohodou, môže kupujúci (spotrebiteľ) podať návrh na mimosúdne riešenie tohto sporu určenému subjektu mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov, ktorým je Česká obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát – oddelenie ADR, so sídlom Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz.

 

8.4. Kupujúci (spotrebiteľ) môže tiež využiť platformu pre riešenie sporov online, ktorá je zriadená Európskou komisiou na internetovej adrese ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

8.5. Predávajúci je oprávnený k predaju tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Kontrolu podnikania podľa živnostenského zákona vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad pre ochranu osobných údajov. Česká obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu mimo iné dozor nad dodržovaním zákona č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov.

 

8.6. Kupujúci berie na vedomie, že programové vybavenie a ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie obchodu (vrátane fotografií ponúkaného tovaru) sú chránené autorským právom. Kupujúci sa zaväzuje, že nebude vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla nemu alebo tretej osobe umožniť neoprávnene zasahovať alebo neoprávnene používať programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie obchodu.

 

8.7. Kupujúci nie je oprávnený pri využívaní webového rozhrania obchodu používať mechanizmy, programové vybavenie alebo iné postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na prevádzku webového rozhrania obchodu. Webové rozhranie obchodu je možné používať len v rozsahu, ktorý nie je na úkor práv ostatných zákazníkov predávajúceho a ktorý je v súlade s jeho určením.

 

8.8. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nenesie  zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahu treťou osobou do webovej stránky alebo v dôsledku užitia webovej stránky v rozpore s jeho určením.

 

9. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV A ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENÍ

9.1 Osobné údaje kupujúceho budú spracovávané v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov ao zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) - ďalej len "nariadenie" - a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi.

 

9.2 Správcom osobných údajov kupujúceho je predávajúci.

 

9.3 Účelom spracovania osobných údajov kupujúceho je realizácia práv a povinnosti z kúpnej zmluvy a vedenia užívateľského účtu. Ďalšími účelmi spracovania sú zlepšenie kvality poskytovaných služieb, zvýšenie bezpečnosti poskytovaných služieb, účtovné a daňové účely a plnenie zákonných povinností.

 

Osobné údaje kupujúceho budú spracovávané v nasledujúcom rozsahu:

 • a) identifikačné údaje (meno, priezvisko, dátum narodenia, IČO, DIČ)
 • b) kontaktné údaje (e-mail, adresa, telefónne číslo)
 • c) informácie o nákupných zvykoch
 • d) IP adresa

 

9.4. Doba spracovania osobných údajov: po dobu 5 rokov od splnenia kúpnej zmluvy pre určený výkon alebo obhajobou právnych nárokov. V prípade registrácie účtu po dobu registrácie a 3 roky po jej skončení. Ďalej má predávajúci povinnosť osobné údaje zákazníka ďalej  uchovávať 5 rokov od skončenia účtovného obdobia v rámci účtovníctva a archivovať 10 rokov od konca zdaňovacieho obdobia daňový doklad. V prípade, že kupujúci dá súhlas so zasielaním obchodných oznámení, bude predávajúci ďalej spracovávať osobné údaje kupujúceho za účelom zasielania obchodných oznámení po dobu 3 rokov od udelenia súhlasu.

 

9.5. Osobné údaje kupujúceho nebudú predávané tretím osobám, s výnimkou:

 • a) IT špecialistov, zaisťujúcich prevádzku webu sam73.cz, marketingové analýzy a e-mailing,
 • b) dopravcom v prípade poslania tovaru,
 • c) poskytovateľom platobných služieb,
 • d) Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie Vám zasielame vždy, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Zb. o niektorých službách informačnej spoločnosti neodmietnete zasielanie našich obchodných oznámení alebo neodvoláte svoj skorej udelený súhlas. Pre zasielanie dotazníkov, vyhodnotenie Vašej spätnej väzby a analýz nášho tržného postavenia využívame spracovateľa,  ktorým je prevádzkar portálu Heureka.cz, tomu pre tieto účely môžeme predávať informácie o zakúpenom tovare a Vašu e-mailovú adresu.

 

9.6. Vo vzťahu k spracovaniu osobných údajov predávajúcim má kupujúci nasledujúce práva: právo požadovať prístup ku svojím osobným údajom, právo požadovať opravu svojich osobných údajov, právo požadovať výmaz svojich osobných údajov, právo na obmedzenie spracovaní svojich osobných údajov, právo na prenositeľnosť svojich osobných údajov, právo vzniesť námietku, právo podať sťažnosť. Kupujúci môže svoje práva uplatniť na e-mailovej adrese: gdpr@sam73.cz, poprípade listovou formou na adresu sídla predávajúceho.

 

9.7. Spracovanie osobných údajov pre účely priameho marketingu možno považovať za spracovanie robené z dôvodu oprávneného záujmu predávajúceho (správcu). Spoločnosť GRetail s. r. o. má teda možnosť zasielať kupujúcemu na e-mail, aj bez jeho predchádzajúceho súhlasu, ponuky podobného tovaru a služieb, ktoré kupujúci na sam73.cz zakúpil. Posielanie týchto ponúk môže kupujúci kedykoľvek odmietnuť, a to kliknutím na príslušný výslovný odkaz v ponuke.

 

9.8. Všetky materiály a informácie na stránkach predávajúceho sú výhradne duševným vlastníctvom tejto spoločnosti alebo osôb s ním spolupracujúcich. Tieto materiály a informácie nemôžu byť  akýmkoľvek spôsobom použité alebo upravované bez súhlasu predávajúceho.

 

9.9. Internetové stránky predávajúceho môžu obsahovať odkazy na iné internetové stránky tretích osôb, predajca nie je zodpovedný za obsah takýchto internetových stránok a za služby na nich ponúkané.

 

9.10. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, pri  objednávke urobenej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene svojich osobných údajov.

 

9.11. Predávajúci môže zasielať kupujúcemu obchodné oznámenie buď na základe zmluvy kupujúceho alebo na základe svojho oprávneného záujmu. Kupujúci môže vždy odmietnuť zasielanie ďalších obchodných oznámení prostredníctvom odkazu v každom zaslanom obchodnom oznámení.

 

10. DORUČOVANIE

10.1.Ak nebude dohodnuté inak, všetka korešpondencia súvisiaca s kúpnou zmluvou musí byť druhej zmluvnej strane doručená písomné alebo v textovej podobe v zmysle ustanovenia § 1819 občianskeho zákonníka, a to elektronickou poštou, osobne alebo doručené prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb (podľa voľby odosielateľa). Kupujúcemu je doručované na adresu elektronickej pošty uvedenú v užívateľskom účte.

 

Správa je doručená:

 • a) v prípade doručovania elektronickou poštou okamžikom jej prijatia na server prichádzajúcej pošty, integrita správ zaslaných elektronickou poštou môže byť zaistená certifikátom,
 • b) v prípade doručovania osobne alebo prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb prevzatím zásielky adresátom,
 • c) v prípade doručovania osobne či prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb tiež odoprením prevzatia zásielky, odoprením adresáta  (poprípade osoba oprávnená za neho zásielku prevziať) zásielku prevziať,
 • d) v prípade doručovania prostredníctvom prevádzkovateľa  poštových služieb uplynutím doby desiatich (10) dní od uloženia zásielky a podaním výzvy adresátovi k prevzatiu uloženej zásielky, ak dôjde k uloženie zásielky u prevádzkovateľa poštových služieb, a to aj v prípade, že sa adresát o uložení nedozvedel.

 

11. MIMOSÚDNE RIEŠENIE SPOTREBITEĽSKÝCH SPOROV

11.1.Prevádzkovateľ v prípade, že sa spotrebiteľský spor medzi GRetail s. r. o. (ako predávajúcim) a kupujúcim (ako spotrebiteľom), nepodarí vyriešiť vzájomnou dohodou, môže kupujúci (spotrebiteľ) podať návrh na mimosúdne riešenie sporov. Tento návrh sa podáva subjektu určenému k mimosúdneho riešenie spotrebiteľských sporov, ktorým je:

 

Česká obchodná inšpekcia
Ústřední inspektorát – oddělení AR
Štěpánská 15, Praha 2
120 00

 

11.2. Kupujúci (spotrebiteľ) tiež môže spor riešiť prostredníctvom on-line platformy zriadenej Európskou komisiou na internetovej adrese: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

 

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1.Pokiaľ vzťah súvisiaci s používaním webovej stránky alebo právny vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dohadujú, že vzťah sa riadi českým právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce z obecne záväzných právnych predpisov.

 

12.2.Predávajúci je oprávnený k predaju tovaru  na základe živnostenského oprávnenia a činnosť predávajúceho nepodlieha inému povolaniu. Živnostenskú kontrolu robí v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad.

 

12.3.Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpia ustanovenia, ktorých zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy či obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu.

 

12.4.Kúpna zmluva vrátane  Všeobecných obchodných podmienok a Informácií oznámených kupujúcemu pred uzatvorením zmluvy je archivovaná predávajúcim v elektronickej textovej podobe v zmysle ustanovenia § 1819 Občianskeho zákonníka a predávajúci na žiadosť kupujúceho poskytne kupujúcemu kópiu tejto kúpnej zmluvy.

 

13. Kontaktné údaje

V prípade akýchkoľvek otázok sa obracajte na kontakty nižšie každý všedný deň od 8:00–16:00

Tel: 233 215 911

E-mail: e-shop@sam73.cz

 

 

Tieto všeobecné zmluvné podmienky sú účinné do 31. 08. 2018.

 

 

 

 

 

Loga platebních metod

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku.
Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

2024 © GRetail s. r. o.
Vitajte na oficiálnom e-shope SAM73 pre Slovensko. Bohužiaľ, váš prehliadač nie je kompatibilný s najmodernejšími štandardmi a náš e-shop sa nebude zobrazovať správne. Použite prosím iný prehliadač.

Mozilla Firefox
Google Chrome

Ďakujeme za pochopenie.
#}