Detailné informácie o ochrane osobných údajov

 

Viac informácií o Vašich právach v súvislosti so spracovaním osobných údajov


1) právo požadovať prístup k svojim osobným údajom, teda Vaše právo získať na základe Vašej žiadosti informáciu (potvrdenie), či sú alebo nie sú Vaše osobné údaje spracovávané. Ak Vaše osobné údaje spracovávané sú, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a zároveň máte právo získať nasledujúce informácie:

 

 • a) účely spracovania;
 • b) kategória dotknutých osobných údajov;
 • c) príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým Vaše osobné údaje boli alebo budú sprístupnené, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo v medzinárodných organizáciách;
 • d) plánovaná doba, po ktorú budú Vaše osobné údaje uložené, alebo ak nie je ju možné určiť, kritériá použité na stanovenie tejto doby;
 • e) existencia práva požadovať od Správca opravu alebo vymazanie Vašich osobných údajov alebo obmedzenie ich spracovania a alebo vzniesť námietku proti tomuto spracovania;
 • f) všetky dostupné informácie o zdroji osobných údajov, pokiaľ je Správca nezískal od Vás;
 • g) skutočnosť, že dochádza k automatizovanému rozhodovanie, vrátane profilovanie, uvedenému v článku. 22 ods. 1 a 4 Nariadenia, a prinajmenšom v týchto prípadoch zmysluplné informácie týkajúce sa použitého postupu, ako aj významu a predpokladaných dôsledkov takéhoto spracovania pre Vás.
   

2) právo požadovať opravu svojich osobných údajov, teda právo, aby Správca bez zbytočného odkladu opravil nepresné osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú; ďalej máte právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj poskytnutím dodatočného vyhlásení.

 

3) právo požadovať vymazanie svojich osobných údajov, teda právo, aby Správca bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, ak je daný jeden z týchto dôvodov:

 

 • a) Vaše osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované;
 • b) ak odvoláte súhlas, na základe ktorého boli Vaše osobné údaje spracované, a neexistuje žiadny ďalší právny dôvod pre spracovanie;
 • c) vznesiete námietky proti spracovaniu Vašich osobných údajov podľa čl. 21 ods. 1 Nariadenie a nebudú existovať žiadne prevažujúcou oprávnené dôvody pre spracovanie podľa čl. 21 ods. 2 Nariadenie;
 • d) Vaše osobné údaje boli spracované nezákonne;
 • e) Vaše osobné údaje sa musia vymazať na splnenie právnej povinnosti ustanovené v práve Európskej únie alebo členského štátu, ktoré sa na Správca vzťahuje;
 • f) Vaše osobné údaje boli zhromaždené v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa čl. 8 ods. 1. Nariadenie,
   

4) právo na obmedzenie spracovanie Vašich osobných údajov, teda právo, aby Správca obmedzil spracovanie Vašich osobných údajov, v ktoromkoľvek z týchto prípadov:

 

 • a) ak popierate presnosť Vašich osobných údajov, a to na dobu potrebnú na to, aby Správca mohol presnosť Vašich osobných údajov overiť;
 • b) spracovanie je protiprávne a Vy odmietnete vymazanie Vašich osobných údajov a namiesto toho budete žiadať o obmedzení použitia Vašich osobných údajov;
 • c) ak Správca už Vaše osobné údaje nepotrebuje na účely spracovania, ale Vy ich požadujete pre určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov;
 • d) ak vznesiete námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov podľa čl. 21 ods. 1 Nariadenie, pokiaľ nebude overené, či oprávnené dôvody Správca prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi,
   

5) právo na prenosnosť Vašich osobných údajov, teda právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, ktoré ste poskytol / a Správcovia, a to vo štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a právo odovzdať tieto údaje inému správcovi, bez toho by to Správca bránil, a to v prípade, že:

 

 • a) spracovanie je založené na súhlase podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenie alebo čl. 9 ods. 2 písm. a) nariadenie alebo na zmluve podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenie; a
 • b) spracovanie sa vykonáva automatizovane.
 • Pri uplatňovaní svojho práva na prenosnosť údajov máte právo na to, aby osobné údaje boli odovzdané priamo Správcom správcovi druhému, ak je to technicky možné.

 

6) právo namietať, teda právo, z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie, kedykoľvek namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov, ktoré sú spracovávané na základe právnych dôvodov:

 

 • a) spracovanie je nevyhnutné na plnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, ktorým je správca poverený, alebo
 • b) spracovanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov príslušného správcu alebo tretej strany.
   

Ak podá námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov, Správca nebude Vaše osobné údaje ďalej spracovávať, ak nepreukáže závažné oprávnené dôvody pre ich spracovanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami alebo právami a slobodami, alebo pre určenie, výkon alebo obranu právnych nárokov.

 

Námietku možno vzniesť aj proti spracovaniu osobných údajov na účely priameho marketingu alebo profilovanie. Ak vznesiete námietku proti spracovaniu na účely priameho marketingu, nebudú už Vaše osobné údaje pre tieto účely spracovávané.

 

7) právo podať sťažnosť u dozorného úradu, teda na Úrade na ochranu osobných údajov, na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, oficiálny web: https: //www.uoou.cz

 

 

 

 

 

Loga platebních metod

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku.
Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

2024 © GRetail s. r. o.
Vitajte na oficiálnom e-shope SAM73 pre Slovensko. Bohužiaľ, váš prehliadač nie je kompatibilný s najmodernejšími štandardmi a náš e-shop sa nebude zobrazovať správne. Použite prosím iný prehliadač.

Mozilla Firefox
Google Chrome

Ďakujeme za pochopenie.
#}